Pauperes commilitones Christi templique Salomonici – 1098
Militi Templi Scotia
The Autonomous Grand Priory of Scotland » Priory for Continental Europe

Správní útvary Templářského řádu

Roku 1227 vzniká první preceptoriát Alemánie pro Centrální Evropu (Německo, Česko, Morava, Slezsko).

V průběhu 13. století se díky posilování řádu mění původní preceptoriát Alemánie na velkopreceptoriát. V rámci velkopreceptoriátu templářů na přelomu 13. a 14. století byly ustanoveny pro německá teritoria tři preceptoriáty (zemská komturství):

  • Preceptoriát pro severovýchodní Evropu (Polsko, Pomořany a Branibory)
  • Preceptoriát pro Čechy, Moravu (Slezsko) a Rakousko.
  • Preceptoriát pro Porýní

 

Templáři v zemích království Českého tedy podléhali od r. 1227 přímo preceptoriátu Alemanie. Zhruba od r. 1290 pak preceptoriátu pro Čechy, Moravu a Rakousko. Tento byl pak podřízen velkopreceptoriátu Alemánie.

Pod preceptoriáty, jimž velel preceptor (mistr, převor), pak spadala jednotlivá sídla. Ve větších sídlech byly zakládány komendy (komturáty), kterým velel komtur. Jako mezičlánek mezi preceptoriátem a komendou byly v některých zemích zakládány bailiváty (velitel bailie). V našich zemích však bailiváty nebyly díky relativně malému počtu templářů ustanoveny.

Časová linie velení řádu v našich zemích

1227 – Preceptoriát Alemánie pro střední Evropu

1227 – Fr. Gebhard, Preceptor Allemaie (Central Europe)

1251 – Fr. Johannes, Magistro summo preceptore milicie Templi per Teutoniam, per Boemiam, per Morauiam et per Poloniam (rytíř Jan)

1253 – Velkopreceptoriát Alemánie pro střední Evropu v Braunschweigu

1253 – Fr. Wedekind, Magister per Alemanniam et Slauiam (bratr Widekind)

1280 – R de Grae`ubius Preceptor domorum milicie Templi per Alemanniam et Slavia

1287 – Fridericus de Silvester, velkopreceptor w Niemczech i Sławii

1294 – Berthramus dictus de Czweck (preceptor Niemiec, Sławii i Morawii) 1. Nadřízený Ekka (Bertram z Esbecku)

1301 – Friedrich von Alvensleben, poslední preceptor Alemannien und Slawien

1310 – Hugo Gumbach, Grand master of Germany

1294 – Preceptoriát pro Čechy, Moravu (Slezsko) a Rakousko

1244 – Zemský komtur na Moravě na dvoře rakouského vévody Friedricha Bojovného

1294 – Fr. Ekko, Comendator provincialis per Bohemian, Moraviam et Austriam

1292 – Čejkovický komtur

1297 – master militiae Totius Bohemiae et Moraviae 1302 commendator provinzialis per Bohemiam, Moraviam et Austriam

1308 – magister ordinis Templi per Boemiam et Moraviam

Komtuři v zemích českých

1231 – Petr Berka z Dubé a Lippa, komtur, Praha

1244 – Fr. Fridrich, komtur, Morava

1267 – Fr. Sulislav, komtur, Praha

1285 – Fr. Bertold z Gepzensteina, komtur, Praha, poradce Václava II.

1290 – Fr. Siegfried, komtur, jižní Morava

1292 – Ekko, komtur Čejkovický a Uhříněvský „Roku 1294 se připomíná v Čejkovicích řád Templářů, kteří přišli do Čech v roce 1232. Ekko, kontur Čejkovický a Uhříněvský prodal r. 1294 biskupovi pražskému ves Vodochody za 200 hřiven stříbra.“

1298 – Fr. Detřich, komtur, Templštejn