Pauperes commilitones Christi templique Salomonici – 1098
Militi Templi Scotia
The Autonomous Grand Priory of Scotland » Priory for Continental Europe

svátek svatého Jana Křtitele (24. června)

 

Svatý Jan Křtitel, v pravoslavné tradici zvaný též Předchůdce (starořečtina Ἰωάννης ὁ βαπτίζων, staroslověnština Іоаннъ Крестѧи), byl prorok z 1. století, jenž figuruje ve vyprávěných evangeliích a dalších spisech. Zmiňuje se o něm také židovský historik Flavius Iosephus ve spise Židovské starožitnosti a posvátné knihy blízkovýchodních Mandejců, kteří ho považují za svého hlavního proroka a zakladatele jejich náboženství. Jan Křtitel je tedy ctěn křesťany i mandejci, stejně jako muslimy. V Koránu je nazýván Yahya a je považován za proroka, jež byl seslán před prorokem Ježíšem (Isa).

svátek svatého Michaela (29. září)

 

Michael (hebr. מיכאל Micha’el, lat. Michael, arab. Mika’il nebo Mikal, znamená doslova Kdo je jako Bůh, Bohu podobný) je nejznámější z archandělů, Božích poslů-andělů zvláštního významu, kteří se vyskytují v abrahámovských náboženstvích. V křesťanství, kde se označuje také za svatého Michaela, je znám z Apokalypsy jako přemožitel Antikrista v podobě draka.

den smutku je věnován památce mučedníků Řádu (13. října).

 

Někteří řádoví rytíři se dozvěděli o přípravách útoku proti řádu a podařilo se jim uniknout zatýkání. Lodě řádové flotily z Francouzských přístavů odpluly a po útoku na řád se přemístily do portugalských přístavů. S flotilou odplul také řádový poklad, který byl spěšně naložen a byl převezen na jiné místo. Toho dne 13. října 1307 („nešťastný pátek třináctého“) bylo zahájeno rozsáhlé zatýkání templářů ve Francii. Rytíři se až na výjimky nepostavili na odpor a bylo tak zatčeno na 5 000 rytířů včetně velmistra řádu Jacquese de Molay. Zatýkání templářů bylo papežem nařízeno i dalším evropským panovníkům, ale nařízení se setkalo jen s malým ohlasem.